Regler og etikette på trening

 • Alle aktive medlemmer skal trene i hvite drakter (Do-bok)
 • Før trening hilser man, og "Elevenes ed" avleses
 • Man trener uten smykker, herav halskjede, lavt hengende øredobber og klokker.
 • Man trener barbent. Med mindre man får tillatelse av instruktør til å bruke skli sokker.
 • Når man forlater eller ankommer treningslokalet skal det bukkes til salen.
 • Man bukker til høyest gradert i rommet ved ankomst.
 • Om man er i lokalet og en med høyere grad ankommer, skal daværende høyeste gradert melde adkomsten. (Charyot - Kyong ye)
 • Høyest gradert stiller opp først, øverst til høyre.
 • Beltet skal være av før konsumering av matvarer, man skal også dekke til drakten med en overtrekks jakke/treningsjakke.
 • Alle skal rekke opp hånda og vente til man får ordet før man prater, dette gjøres i Charyot. og man bukker til instruktør når man får ordet.
 • Etter endt trening stilles det opp for felles avskjed og man hilser av ved bukking.

Draktreglement

 1. Det benyttes hvite drakter med rett front (ITF stil).
   
 2. Det skal stå "TAEKWON-DO" på ryggen i en bue med "ITF-treet" med koreansk skrift under.
   
 3. ITFs logoer skal være på draktens venstre side (bryst).
   
 4. På siden av begge buksebeina ca 20 cm opp i fra kanten av buksen skal det stå ITF.
   
 5. Sort belte 1., 2. og 3. Dan skal ha sort kant (ca. 4 cm bred) nederst rundt overdelen.
   
 6. Sort belte 4. Dan og over, som har gjennomført internasjonalt instruktørkurs og er sertifisert som internasjonal instruktør, skal ha sorte striper i jakkeermene og i buksene i tillegg til den sorte kanten rundt nederste del av jakken (ca. 4 cm. bred).
   
 7. Grand Master 9. Dan og Master 7. - 8. Dan skal ha samme drakt som beskrevet under punkt 6, men skal i tillegg ha en hvit stripe på ca. 1 cm i bukse og jakke.

Beltereglement

 1. Inndeling og markering av fargede senior belter: Fra og med det året man fyller 19 år skal  man ha seniorbelte. Seniorbelter er helfarget i den aktuelle beltefarge og skal gå én gang rundt livet og endene på beltet skal være like lange.
   
 2. Inndeling og markering av juniorgradene: Alle til og med 18 år skal ha juniorbelte. Junior fargede har en tomme bred hvit stripe langs midten på den aktuelle beltefargen. Beltet skal gå én gang rundt livet og endene på beltet skal være like lange.
   
 3. Inndeling og markering av barnegradene: Barn (så lenge de går på barneskolen) bruker samme belte som juniorer og har en tomme bred hvit stripe langs midten på den aktuelle beltefargen. Beltet skal gå én gang rundt livet og endene på beltet skal være like lange.
   
 4. Inndeling og markering av sortbelter: Seniorbelter (fra og med det året man fyller 19 år) er helfarget i sort. Junior sort belte (til og med 18 år ) har sort grunnfarge med en tomme bred hvit stripe langs midten. Graden markeres med et romertall på beltets venstre ende.

Medlemsvilkår Asker Taekwon-Do Klubb

 • Treningsavgift inkluderer medlemskap i overordnede organisasjonsledd. Avgiften inkluderer de til enhver tidsgjeldene forsikringsordninger som er inkludert i disse medlemskapene.
 • Betaler man ikke treningsavgiften kan man bli nektet å trene og gradere seg. NIF § 10-4 (2)
 • Betalt Treningsavgift eller Medlemskontingent vil ikke bli refundert.
 • Treningsavgiften dekker ikke utstyr, graderinger, seminarer el.
   
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Asker Taekwon-Do Klubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av Taekwon-Do gitt av NTN, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
   
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lørdager/søndager og helligdager samt ha redusert tilbud i ferier og ved redusert adgang til kommunens idrettshall.
 • Ved begynnelsen av nytt treningssemester (høst/vår) er det praksis å justere treningstidene/partiene i forhold til grad og alder
 • Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider. Informasjon om slike endringer sendes til aktuelle medlemmer. De til enhver tid gjeldende treningstider finnes på klubbens hjemmesider.
   
 • Alle medlemmer legges inn i Kommunikasjonsverktøyet Spond for påmelding til treninger, aktiviteter og Graderinger.
 • Vi opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra treninger med deltakere og trenere som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng (eksempelvis klubbens facebook side) Om dette ikke er ønskelig må dere gi skriftlig beskjed til instruktør, som må videresende informasjonen til administrasjon.
   
 • Årsmøtet fastsetter klubbens Medlemskontingent.
 • Treningsavgiften justeres av Styret utenom Årsmøtet.
 • Treningsavgiften er basert på en årlig avgift som er delt i 12 like deler. Da treningsavgiften er delt på 12 like deler betaler man også når det er ferier, eksempelvis i sommerferien.
 • Treningsavgiften betales gjennom tjenesten Vipps.
 • Det er ingen bindingstid, men vi har 1 måned oppsigelsestid etter oppsigelsesmåneden.
 • Alle Utmelding må skje skriftlig på e-post til kasserer@askertkd.no eller bjorn.eirik@askertkd.no

Personvern erklæring for Asker Taekwon-Do Klubb

Siste versjon: 31.12.2022

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Asker Taekwon-Do Klubb, samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot medlemmer, herunder mindreårige medlemmers foresatte og frivillige (herunder tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre frivillige).

Organisasjonsleddet ved øverste leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av organisasjonsleddet. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom organisasjonsleddet og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

§1. vår bruk av personopplysninger

Organisasjonsleddet samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer og frivillige, for å administrere idretten, og oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i all hovedsak fra den registrerte selv, men i noen tilfeller henter vi også opplysninger fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlige registre eller myndigheter. Vi vil alltid varsle om slik innhenting i forkant, med mindre innsamling av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at den registrerte allerede har informasjon om innhentingen.

§2. Utlevering av personopplysninger - overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt og det er bare de i organisasjonsleddet som har et tjenstlig behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke deles med noen utenfor organisasjonsleddet.

Opplysninger om deg vil lagres i Idrettens sentrale database, hvor Norges idrettsforbund og dets organisasjonsledd har tilgang og i vår egen portal. Du kan selv administrere hvilke opplysninger som er tilgjengelig i databasen ved å logge deg inn på «Min Idrett». For behandlingen av personopplysningene som inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom NIF og dets organisasjonsledd. For å sikre en trygg behandling av personopplysningene, har organene opprettet en ordning for å sikre etterlevelse av personvernregelverket. Denne ordningen er nærmere beskrevet i NIFs personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte organisasjonsleddet, eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer.

Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Det kan også være at vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere dersom du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten og NAV).

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.

§3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap eller frivillighet i organisasjonsleddet. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, statsborgerskap, kjønn, idrettens personID, familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, om politiattest er fremvist, at medlems- og treningsavgift er betalt og tilknytning til konkurranseaktivitet. Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.

§4. Grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i organisasjonsleddet er først og fremst medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

For enkelte organisatoriske og administrative oppgaver, utover det som er strengt nødvendig for administrering av medlemskap, kan vi behandle dine personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i de enkelte idrettene, noe vi også rapporterer videre til særforbund og NIF. Når vi behandler personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til å allokere ressurser etter behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor organisasjonsleddet.

Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi i noen tilfeller behandler.

§5. Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på en server hos NTN Taekwon-Do som er lokalisert i Norge, og som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU stater er forpliktet til å møte kravene i personvern forordningen (GDPR) og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern.

Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for (se punkt 2 ovenfor) håndteres av NIF på vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.norgesidrettsforbund.no.

Organisasjonsleddet sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i organisasjonsleddet. Opplysninger om medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig.

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn til forsikringsavtaler. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

§6. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor organisasjonsleddet i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til bjorn.eirik@askertkd.no

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg vises ved innlogging på hjemmesiden vår.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging på hjemmesiden selv.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til idrettslaget, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på post@askertkd.no

§7. Endringer i personvern erklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

§8. Utvidet informasjon

Videre informasjon om personvern, informasjonskapsler, analyser, databehandler, konfliktløsninger og epost/sms kan leses ved å gå inn her